Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск

30.09.2013

Класиране на кандидати и определяне на изпълнител по процедура с предмет „Услуги по логистика на мероприятия за целите на проект „Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск“, № BG051PO001-7.0.07-0173-C0001

Документация

 

25.09.2013

Разяснения по процедура с предмет „Услуги по логистика на мероприятия за целите на проект „Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск“, № BG051PO001-7.0.07-0173-C0001

Документация

 

19.09.2013

Сдружение „Боксов клуб Левски“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Услуги по логистика на мероприятия за целите на проект „Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск“, № BG051PO001-7.0.07-0173-C0001“ чрез публична покана.

Публична покана - 19.09.2013 г.

Решение - 19.09.2013 г.

Документация

Назад