Проблемите при социалната интеграция на деца и младежи в риск и ролята на спорта и физическото възпитание за социалното им приобщаване

01.08.2013 г.

Във връзка с изпълнението на проект „Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск” с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0173-C0001,Сдружение Боксов клуб „Левски” провежда анкетно проучване на тема „Проблемите при социалната интеграция на деца и младежи в риск и ролята на спорта и физическото възпитание за социалното им приобщаване”.

МОЛЯ, УЧАСТВАЙТЕ В АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ http://cmamyc.com/polll/index.php?sid=11356

Цел: Да се установи какви са проблемите при социалната интеграция на деца и младежи в риск, във връзка с условията, средата и капацитета на хората, които работят с деца и младежи в риск и каква е социалната значимост и ролята на спорта и физическото възпитание за социалното им приобщаване и като средство за борба срещу социалното изключване, политическата, расова, религиозна и друга форма на дискриминация за тази група от хора.

Назад