Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск

Сдружение Боксов клуб Левски обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет Услуги по логистика на мероприятия за целите на проект Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск, № BG051PO001-7.0.07-0173-C0001 чрез публична покана....

Проблемите при социалната интеграция на деца и младежи в риск и ролята на спорта и физическото възпитание за социалното им приобщаване

Проблемите при социалната интеграция на деца и младежи в риск и ролята на спорта и физическото възпитание за социалното им приобщаване...

Тормозът в училище

Насилието в училище, а и в живота, има различни форми. Децата и юношите често нямат достатъчно социални умения да се справят с конфликтите – липсва им опит, а и никой не ги учи на това. Затова те най-често повтарят моделите, които виждат – в семейството, в приятелската среда,...

Открити уроци по самозащита

Всеки един от нас може да стане жертва на насилие - на улицата, в училище или докато сме с приятели. Нека се научим как да се предпазим. Ела и се включи в нашите открити уроци по самоотбрана. ...